Kalite Güvencesi Sistemi

Kalite Politikası

Alanında nitelikli ve donanımlı öğrenciler yetiştirmek, öğrencilerimizi ve öğretim üyelerimizi ulusal ve uluslararası arenada rekabet edebilir seviyeye getirmek Fakültemizin başlıca hedefleri arasındadır. Bunları başarabilmek için lisans, yüksek lisans-doktora ve öğretim üyesi düzeyinde ulusal ve uluslararası ikili iş birliği (ERASMUS, FARABİ, MEVLANA vb.) kapsamında öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere kısa süreli veya dönemsel olarak görevlendirilerek, kendilerini geliştirme imkânları teşvik edilmektedir. Ayrıca Fakültemiz, öğretim elemanlarımızı uluslararası konferanslara katılmaları konusunda teşvik etmektedir. Bunun yanı sıra Üniversitemiz, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen “Ulusal ve Uluslararası Araştırma İşbirliği Destek” programları ile öğretim üyelerinin yurt içinde veya yurt dışında farklı projelere katılımını desteklemektedir (Ek-2.a).
Fakültemize ait web sitesi güncel tutulmakta, öğrencilerimiz için sınav ve ders programları, yönetim kurulu kararları, duyurular, iş akış süreçleri ile Fakülte etkinlikleri bu sitede paylaşılmaktadır. Dersler teorik bilgilerin yanı sıra teknik gezi, arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla birlikte uygulamalı olarak yürütülmektedir (Ek-2.b). Öğretim elemanları ve lisans öğrencileri işbirliğiyle TUBİTAK 2209 ve BAP projeleri yapılarak öğrencilerimizin akademik vizyonu geliştirilmeye çalışılmaktadır (Ek-2.c). Bu doğrultuda Fakültemiz öğrencilerini TUBİTAK proje yazma eğitimi verilmiştir. Ayrıca Fakültemiz Bölümleri müfredatı bünyesinde Proje Hazırlama Dersleri ve Bitirme Çalışması bulunmaktadır (https://dbp.erciyes.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=FPwBzm4vDrA=)
Fakültemizin hedeflerine ulaşma konusundaki başarısı, YÖKSİS ve Üniversitemiz tarafından kontrol edilen AVESİS üzerinden öğretim elemanlarının bireysel, bölüm, fakülte ve üniversite kapsamında ölçme ve değerlendirmesini yapan ortak veri tabanı ile sağlanmaktadır (https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/ ; https://avesis.erciyes.edu.tr/). Ayrıca her yıl hazırlanan faaliyet raporları, stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları ile 6 aylık dönemler halinde hazırlanan birim içi değerlendirme verileri Fakültemizin Stratejik Plan, Faaliyet Raporu Hazırlama ve Kalite Güvence Sistemi (Birim İç ve Dış Değerlendirme) Komisyonları tarafından periyodik olarak toplanmakta ve değerlendirilmektedir (https://ziraat.erciyes.edu.tr/hakkimizda/Raporlar/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/1/139). Fakültemiz Yönetim Kurulunun; 26/06/2018 tarih ve 50/5 sayılı kararı ile oluşturulan Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltme Değerlendirme Komisyonu atama ve yükseltme işlemlerinden önce ön inceleme yapılmaktadır (https://ziraat.erciyes.edu.tr/yonetim/Kurullar--Komisyonlar/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/5/144). Öğretim elemanlarının (Dr. Öğr. Üyesi ve Araştırma Görevlisi) göstermiş olduğu performanslar periyodik olarak Fakültemiz Yönetim Kurulunda değerlendirilmektedir (https://ziraat.erciyes.edu.tr/yonetim/Kurullar--Komisyonlar/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/5/144).
Öğrencilerin (lisans ve lisansüstü) almış oldukları derslerdeki başarılar ara ve dönem sonu sınavları ile ölçülmektedir (https://ziraat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf).
Ayrıca öğrenciler ders ve dersi veren öğretim üyesi hakkındaki görüşlerini OBİSİS sistemindeki formlar aracılığıyla öğretim elemanına ve Fakülte yönetimine ulaştırabilmektedir (Ek-2.d). Bununla birlikte, Stratejik Plan hedefleri kapsamında 2019 yılında Fakültemizde Akademik Personel Memnuniyet Anketi, İdari Personel Memnuniyet Anketi, Dış Paydaş Memnuniyet/Koordinasyon Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketleri hazırlanmış ve web sayfamızda faaliyete geçirilmiştir (https://ziraat.erciyes.edu.tr/belgeler/Anket-Formlari/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/7/154). Birimimizde Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Laboratuvarı, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili analiz laboratuvarı olarak 2019 yılı onayını alarak faaliyetlerine devam etmektedir (Ek-2.e).

Birim Kalite Güvence Komisyonlarının Görev, Sorumluluk ve Faaliyetleri

Fakültemize ait birim geri bildirim raporu bulunmamakla birlikte, Erciyes Üniversitesi’ne 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen kurumsal dış ziyaret kapsamında, ziyaret ekibinin oluşturduğu Kurumsal Geri Bildirim Raporundaki (KGBR) [http://kalite.erciyes.edu.tr/content/contentfile/64/erciyes-universitesi-kurumsal-geri-bildirim-%20raporu-nihai-rapor] öneri başlıklarına atfen Fakültemizde gerçekleştirilen faaliyetler;
  1. Üniversitemizde 4-5 Şubat 2019 tarihleri arasında “Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir (http://kalite.erciyes.edu.tr/tr/duyuru-detay/34/egitim-becerileri-egitici-egitimi-calistayi). Çalıştaya Fakültemizden 3 öğretim üyesi katılmış, çalıştay kapsamında ders bilgi paketlerinin oluşturulması ve AKTS (https://dbp.erciyes.edu.tr/Degree/Default.aspx?FakulteKod=150) yüklerinin belirlenmesi konularında eğitim verilmiştir. İlgili öğretim üyeleri tarafından 02/09/2019 tarihinde, Fakültemizde görev yapan öğretim elemanlarına yönelik eğitim düzenlenmiştir (Ek-2.f) (https://ziraat.erciyes.edu.tr/Galeri-Detay/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/Ortanyasyon-Egitimi-2019/42 ;  https://ziraat.erciyes.edu.tr/Galeri-Detay/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/Ortanyasyon-Egitimi-2019/43).
  2. Öğrencilerimizin araştırma faaliyetlerine katılımının teşvik edilmesi kapsamında TUBİTAK destek programları, etkinlik duyuruları ve proje yarışmalarına yönelik afişler duyuru panolarında sergilenmektedir (Ek-2.g).
  3. Fakültemizde stajlar, staj komisyonu başkanlığı sorumluluğunda bölüm bazında staj sorumluları tarafından izlenmekte ve değerlendirilmektedir (https://ziraat.erciyes.edu.tr/yonetim/Kurullar--Komisyonlar/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/5/144).
  4. Fakültemizde engelli bireylere yönelik hizmet ve altyapı iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmededir (Ek-2.h).

Paydaş Katılımı

Fakültemiz misyon, vizyon, stratejik hedefleri ve performans göstergeleri 2017-2021 Stratejik Planında belirlenmiştir. Performans göstergelerini izlemek amacıyla Üniversitemiz Akademik Veri Sistemi (AVES) ve yıllık faaliyet raporları kullanılmaktadır (https://avesis.erciyes.edu.tr/). 2019 yılı Ziraat Fakültesi Faaliyet Raporunda, Fakültemiz stratejik amaçları öğretim kalitesinin artırılması ve sürekliliğin sağlanması, lisansüstü eğitimin niteliğinin geliştirilmesi, eğitimde uluslararası işbirliğinin sağlanması, öğrenciye yönelik hizmetlerin artırılması, Fakültemiz bilimsel yayın sıralamasındaki konumunun yükseltilmesi, bilimsel yayın kalitesinin artırılması, projeler, iş dünyası ile basta ulusal ve uluslararası ortak projeler yürüterek işbirliğinin geliştirilmesi, Fakültemizin imajının geliştirilmesi, potansiyel üniversite öğrencilerine etkin tanıtım, paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi, altyapı eksikliklerinin giderilmesi, donanım eksiklerinin giderilmesi, personelin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi, çalışma hayatı kalitesinin artırılması, hayırseverlerin desteğinin sağlanması, çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi, çalışanların ve öğrencilerin çevre konusunda eğitilmesi başlıkları altında incelenmiştir. Her stratejik amaç için hedefler ve göstergeleri gerçekleşme düzeyleri Fakültemiz yıllık faaliyet raporunda verilmiştir (Ek-2.ıhttps://ziraat.erciyes.edu.tr/hakkimizda/Raporlar/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/1/139).