Eğitim-Öğretim

Programların Tasarımı ve Onayı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) eğitim-öğretim hizmetlerinin tasarımı ve geliştirilmesi prosedürü; bölüm yeterliliklerinin belirlenmesi, ders planları ve içeriklerinin güncellenmesi, yeni lisans ve lisansüstü programların ve derslerin açılması gibi çalışmaları kapsamaktadır. Fakülte ve bölüm kurulu toplantıları gerçekleştirilerek, program tasarım ve güncellemeleri yapılmaktadır (Ek-3.1a). Fakültemizde eğitim-öğretim programları tasarım ve onayı Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönergesine uygun olarak yürütülmekte olup süreçler (yönetmelik, yönerge vb.) paydaşlarla Fakültemizin web sitesinden paylaşılmaktadır (https://ziraat.erciyes.edu.tr/egitim-ogretim/Lisans/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/6/145).

2019 yılı Şubat ayı içerisinde Üniversitedeki tüm öğretim programlarının TYYÇ'ye göre program yeterlilikleri ile derslerin öğrenme çıktılarının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatılmıştır. Fakültemizde de Kalite komisyonu önderliğinde ders izlencelerinin ve program yeterliliklerinin zayıf yanlarının belirlenmesi, iyileştirilmesi ve raporlanması amacıyla Bölüm Değerlendirme Ekipleri oluşturulmuştur (Ek-3.1b).

Oluşturulan ekipler her bölümde TYYÇ çerçevesinde program yeterlilikleri ile ders izlencelerini gözden geçirmiştir ve komisyon tarafından incelenmiştir (Ek-3.1c).

Ayrıca Fakültemizde 02.09.2019 tarihinde Eğitim Becerileri Eğiticilerin Eğitimi programı düzenlenmiştir. Bu program kapsamında program yeterlilikleri ve ders bilgi paketlerinin güncellenmesi konularında öğretim elemanlarına bilgi verilmiştir (Ek-3.1d). Eğitimlerden sonra, Fakültemiz web sitesinde yer alan iç ve dış paydaşlara yönelik anketler, her yıl fakültemizde düzenli olarak gerçekleştirilen Kariyer Günleri, kongreler ve diğer üniversitelerin ziraat fakültelerinin yapıları da değerlendirilerek her program tarafından program yeterlilikleri ve ders izlenceleri güncellenmiştir (Ek-3.1e ; https://ziraat.erciyes.edu.tr/belgeler/Anket-Formlari/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/7/154 ; https://ziraat.erciyes.edu.tr/HM/Hizli-Menu/5).

Fakültemizde performans göstergeleri, program yeterlilikleri ve ders izlencelerinin güncellenmesi konularında gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla tarihinde 30.10.2019 tarihinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır (Ek-3.1f).

Devam etmekte olan Bologna süreci kapsamında ERÜ ders bilgi paketleri 2019 yılı içerisinde güncellenerek kamuoyuyla paylaşılmıştır (Ek-3.1g https://dbp.erciyes.edu.tr/Degree/Default.aspx?FakulteKod=150).


Programların Sürekli İzlenmesi ve Güncellenmesi

Fakültemizde programların güncellenmesi çalışmaları Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans-Eğitim-Öğretim Yönetmeliği kapsamında gerçekleştirilmededir (https://ziraat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/E%C4%9Fitim-%C3%96%C4%9Fretim-Y%C3%B6netmeli%C4%9Fi.pdf). Programların güncellenmesi amacıyla ERÜ öğrenci bilgi sistemi içerisinde öğrencilerin program ve ders öğrenme kazanımlarının değerlendirebileceği (Ek-3.2a) ve ayrıca Fakültemiz web sitesinde iç ve dış paydaşlara yönelik memnuniyet anketleri mevcuttur (https://ziraat.erciyes.edu.tr/belgeler/Anket-Formlari/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/7/154). 2019 yılında anket sonuçları ve bölüm öğretim üyeleri görüşleri de dikkate alınarak programların ders katalogları Nisan ve Mayıs ayları içerisinde ilgili yönetmelikte belirtildiği şekilde güncellenmiştir (Ek-3.2b ; Ek-3.2c).
İç ve dış paydaşların program ve ders öğrenme kazanımlarının değerlendirebileceği (staj, program kazanım anketleri, ders kazanım anketleri vb.) gibi anket çalışmaları da Kalite Güvence Sistemi Komisyonu tarafından planlanmaktadır (https://ziraat.erciyes.edu.tr/yonetim/Kurullar--Komisyonlar/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/5/144).


Öğrenci Merkezli Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme

Üniversitemizde "Öğrenci Merkezli Bir Eğitim-Öğretim Modeli Geliştirme" çalışmaları kapsamında 04-05 Şubat 2019 tarihinde Eğitim Becerileri Eğiticileri Eğitimi yapılmış olup Fakültemizden 3 öğretim üyesi bu eğitime katılmıştır. Daha sonra bu eğitim, 02.09.2019 tarihinde eğitim alan formatör hocalarımız tarafından fakültemiz öğretim üyelerine verilmiştir. Eğitim sonucunda eğitim ile ilgili anket çalışması düzenlenmiştir (Ek-3.1e). Fakültemiz eğitim-öğretim planı, teorik eğitimin uygulamalarla desteklenmesi şeklinde tasarlanmıştır. Ayrıca Fakültemizde Bitirme tezi, Mesleki uygulama, Proje hazırlama dersleri ve staj uygulamaları ile öğrencilerin aktif olarak tek veya grup halinde çalışması sağlanmaktadır. (Ek-3.3a ; Ek-3.3b ; https://ziraat.erciyes.edu.tr/egitim-ogretim/Lisans/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/6/145). Öğrencinin teorik ve/veya uygulama için haftalık geçireceği süre, ara sınav, kısa sınavlar ve final sınavına hazırlanmak için geçireceği süre, hazırlayacağı rapor ve sunumlar için harcayacağı süre öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır (https://dbp.erciyes.edu.tr/Degree/Default.aspx?FakulteKod=150 ; https://ziraat.erciyes.edu.tr/egitim-ogretim/Lisans/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/6/145). 

Ayrıca 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi ve 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz dönemi içerisinde öğrencilerimizin aldıkları dersler kapsamında 19 adet eğitim, 1 adet kongre ve 4 adet teknik gezi gibi etkinliklere katılımları sağlanmıştır. Lisans öğrenci bitirme tezleri TÜBİTAK 2209-A, 2209-B, ERÜ BAP Lisans Öğrencisi Katılımlı ve Hızlı Destek Araştırma Projeleri ile de desteklenebilmektedir. Fakültemiz lisans eğitim-öğretim programlarında projelendirmeye yönelik seçmeli derslerimiz bulunmaktadır (https://dbp.erciyes.edu.tr/Courses/Course.aspx?Course=FS2OLZeqD6Y= ; Ek-3.3d). Fakülte programlarımızda, alan dersleri kapsamında yer alan teknik seçmeli derslerin haricinde alan dışı ve sosyo-kültürel içerikli seçmeli dersler de bulunmaktadır (https://dbp.erciyes.edu.tr/Degree/Default.aspx?FakulteKod=150). Öğrencilerimiz kredi uygunluğunu sağladığı takdirde, istediği bölümden ve birimden ilgi duyduğu dersleri seçebilmektedir. Fakülte öğrencilerimiz danışmanlarına daha önceden belirlenen görüşme saatleri içerisinde ulaşabilmektedirler (Ek-3.3e). Ayrıca programlarda yer alan derslere ait ders materyalleri dersi yürüten öğretim üyesi tarafından Akademik Veri Yönetim Sistemi üzerinden paylaşılmaktadır (https://avesis.erciyes.edu.tr/zkus/dokumanlar).

Derslerin Kredi değerlerinin (AKTS) belirlenmesinde, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) dikkate alınmaktadır (https://ziraat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/AKTS-TYYC_TOPLANTI2019.pdf). Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sistemi uluslararası hareketlilik programlarında (Erasmus vb.) intibak yolu ile uygulanmakta ve kullanılmaktadır (http://erasmus.erciyes.edu.tr/ ; https://ziraat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/Muafiyet-ve-Intibak.pdf ; Ek-3.3f ; Ek-3.3g).


Öğrencinin Kabulü ve Gelişimi, Tanıma ve Sertifikalandırma

Fakültemizde çift anadal/yandal (ÇAP/YAP) programları bulunmamaktadır. Yatay geçişle veya yabancı uyruklu öğrenci alımında ilgili mevzuat hükümleri uygulanmaktadır (https://obp.erciyes.edu.tr/). ERÜ’de öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilmektedirler (https://ziraat.erciyes.edu.tr/ckfinder/userfiles/files/Muafiyet-ve-Intibak.pdf). Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin ve kredisinin ERÜ‘de verilen dersin kredi ve içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrencinin ders muafiyetinden yararlanması mümkün olmaktadır (https://ziraat.erciyes.edu.tr/yonetim/Kurullar--Komisyonlar/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/5/144).

Eğitim-Öğretim Kadrosu

Fakültemizde 2020 yılındaki mevcut öğretim elemanı sayısı 59’dur. 2019 yılı içerisinde 3 adet Dr. Öğretim Üyesi, 1 adet Doçent ve 2 adet Profesör ataması yapılmıştır. Aynı zamanda Fakültemizde 3 kişi Doktor ve 2 kişi Doçent ünvanı almışlardır (https://ziraat.erciyes.edu.tr/kadromuz/Akademik-Kadro/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/3/12). Fakültemizin eğitim-öğretim hizmetlerinin etkin, verimli ve sürekli olması için insan kaynakları istihdamı ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılmaktadır. Fakültemizde öğretim elemanı ve öğretim üyeleri 2547 Sayılı Kanuna göre istihdam edilmektedir. Ayrıca Fakültemizde istihdam edilecek öğretim üyelerinin asgari koşullarını belirlemek ve atanacak öğretim üyelerinin bu koşulları sağlayıp sağlamadıklarını değerlendirmek amacıyla “ERÜ Akademik Atama ve Yükseltme Yönetmeliği” mevcuttur (https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/erciyes_kriter.pdf ; Ek-3.5a). Başvuru ve atama sürecinde adayların belirlenen asgari koşulları sağlamaları zorunludur. Sözleşmeli Akademik Personel istihdamı, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır. Kuruma dışarıdan ders vermek üzere öğretim elemanı seçimi ve davet edilme usulleri de 2547 Sayılı Kanun’un ilgili madde hükümlerine göre yapılmaktadır (Ek-3.5b). Birimdeki ders görevlendirmeleri yapılırken kendi alanında uzman kişilerin atanması mutlaka gözetilmektedir (https://ziraat.erciyes.edu.tr/HM/Hizli-Menu/3).

Eğitim-öğretim kadrosunun yetkinlikleri ile ders içeriklerinin örtüşmesi, fakülte yönetim kurulunca değerlendirilerek üniversite yönetimine sunulmaktadır. Üniversitemiz eğitim-öğretim kadrosunun yetkinliklerini artırmak amacıyla eğiticilerin eğitimi çalıştayları düzenlenmektedir (http://kalite.erciyes.edu.tr/tr/tum-duyurular). Fakültemiz öğretim üyeleri bu çalıştaylara katılmakta ve buna bağlı olarak eğitime katılan öğretim üyeleri Fakültemizin diğer öğretim elemanlarına eğitimler vermektedir. Ayrıca öğretim üyelerimiz alanı ile ilgili mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli eğitimlere katılmaktadır (Ek-3.5c). Fakültemiz öğretim elemanları farklı sınıflandırma derecelerine göre Erciyes Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı açılış töreninde ödül almışlardır (https://ziraat.erciyes.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/Universitemiz-2019-2020-Akademik-Yili-Acilis-Toren/18417).


Öğrenme Kaynakları, Erişilebilirlik ve Destekler

Fakültemizin yeterli fiziki altyapısı tam olarak oluşturulamadığı için, eğitim-öğretim etkinliğini artırmak amacıyla Üniversitemize ait diğer öğrenme ortamlarından (derslik, bilgisayar laboratuvarı, kütüphane, toplantı salonu, bireysel çalışma alanı vb.) faydalanılmaktadır (Ek-3.6a ; https://www.erciyes.edu.tr/kategori/KAMPUSTE-YASAM/Sosyal-Imkanlar/22/95). Fakültemiz öğrencilerinin üye olduğu Tarım ve Hayvancılık Öğrenci Kulübü, öğrencilere yönelik sosyo-kültürel ve sportif faaliyetler düzenlemektedir (Ek-3.6b ; https://ziraat.erciyes.edu.tr/HM/Hizli-Menu/5). Fakültemizde kayıtlı bulunan her öğrencinin bir akademik danışmanı bulunmaktadır ve danışmanlar tarafından ilgili öğrencilere rehberlik hizmeti verilmektedir (Ek-3.3b). Psikolojik danışmanlık için öğrenciler üniversitemiz bünyesinde bulunan Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne yönlendirilmekte ve buradan hizmet almaları sağlanmaktadır (https://errem.erciyes.edu.tr/ ; https://engelsiz.erciyes.edu.tr/8/1/engelsiz-kampus-birimi-yonergemiz.html). Fakültemizde engelli öğrencilere asansör, engelli tuvaletleri ve merdiven rampaları gibi imkânlar sunulmaktadır (https://erukalite.erciyes.edu.tr/dosya/8630_f3ca1513-e2e0-4f5a-91a9-f5cbd13d2328Ek_2.h.pdf). Engelli öğrenciler için danışmanlarımız bulunmaktadır (https://engelsiz.erciyes.edu.tr/10/1/engelsiz-kampus-birimi-ogrenci-birim-temsilcileri.html).

Fakültemizde uluslararası öğrenciler için özel bir ofis bulunmamaktadır. Bu nedenle öğrenciler Üniversitemizin uluslararası ofisine yönlendirilmektedir (http://erasmus.erciyes.edu.tr/). Yıllık bütçenin öğrenim kaynakları ve öğrencilere sunulan destekler açısından % dağılımı, akademik birimlerin fiziksel ve sayısal büyüklükleri, Üniversitemiz stratejik planı dikkate alınarak yapılmakta olup Fakültemiz stratejik planında belirtilmiştir.