Birim Hakkında Bilgiler

Tarihsel Gelişimi

Fakültemiz, Bakanlar Kurulu’nun 27 Aralık 2005 tarih ve 9849 sayılı kararı ile kurulmuş ve eğitim-öğretim çalışmalarına 2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Ziraat Mühendisliği Programını seçen 39 öğrenci ile başlamıştır. 2019 yılı itibariyle 57 akademik personel, 8 idari personel ve 930 lisans öğrencisi ile yedi bölümde (Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Zootekni) lisans eğitim ve öğretimini sürdürmektedir. Ayrıca, Fakültemizde mevcut bulunan Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni ve Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dallarında 275 yüksek lisans ve 50 doktora öğrencisi lisansüstü eğitim-öğretim görmektedir.

Ziraat Fakültesi olarak hedefimiz, Atatürk İlkelerini benimsemiş, toplum ve etik değerlere saygılı, uluslararası alanda rekabet edebilen, karşılaştıkları problemlere özgün yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üretebilen, edindiği bilgileri uygulama becerileri yüksek, gelişime açık, çok disiplinli ve disiplinler arası takımlarda çalışabilen ve kilit roller üstlenebilen lider ziraat mühendisleri yetiştirmektir. Bu hedefler doğrultusunda eğitime başladığımız 2008 yılından günümüze kadar Uluslararası ortamlarda da bulunmayı ve etkin roller üstlenmeyi hedefleyen Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalında İngilizce yüksek lisans ve doktora eğitimine 2016 yılında başlamış ve kısa sürede yabancı uyruklu öğrenci sayısını 25’e çıkarmıştır. 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında kayıtlı öğrenci sayısının bölümlere göre dağılımı, birimimizde çalışan akademik personelin unvanlara göre dağılımı ve birimimizde çalışan idari personel sayısı birimimize ait raporlarda verilmiştir (https://ziraat.erciyes.edu.tr/hakkimizda/Raporlar/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/1/139).

Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Misyonumuz:
Fakültemizin misyonu; ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun, evrensel boyutta bilime katkı sağlayacak bilgi ve teknoloji üreterek bölge ve ülkemizin kalkınmasına hizmet etmektir.

Vizyonumuz:
Vizyonumuz tarımsal alanda dünyadaki yenilik ve teknolojileri takip ederek paydaşlarıyla uyumlu, uluslararası nitelikte öğrenci ve akademisyen yetiştirmektir.
Temel Değerlerimiz:
 • Atatürk İlkeleri
 • Bilimsellik ve Evrensellik
 • Yenilikçilik
 • Katılımcı ve paylaşımcı olma
 • Güvenirlilik
 • Liderlik
 • Araştırmacılık
 • Hesap Verebilirlik
 • Şeffaflık
 • Çevre Bilinci Hedeflerimiz:
 • Alanında uzman öğretim üyesi ihtiyacını gidermek ve dünya ile rekabet edebilecek düzeyde donanımlı araştırmacılar yetiştirmek,
 • Toplumun tarımsal üretimle ilgili sorun ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek çözümler, proje ve yayın ile ekonomik fayda sağlayacak teknolojik ürün geliştirmek,
 • Üniversite -Sanayi İşbirliği çerçevesinde ilişki ve faaliyetlerimizi artırmak,
 • Tarımsal alanda sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek,
 • Fakültemiz tarafından belirlenmiş olan hedeflerin gerçekleşmesi için iyi bir koordinasyon sağlayarak kaynak ve alt yapı imkânlarının etkin kullanımını temin etmek,
 • Araştırma laboratuvarlarını yeterli donanım ve imkânlara kavuşturarak ulusal ve uluslararası kuruluşlara akredite olmaktır.


Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunan Birimleri

Birimimize ait bölümlerimizde lisans, yüksek lisans (YL) ve doktora (DR) düzeyinde normal örgün öğretim yapılmaktadır. Lisans eğitiminde öğretim Türkçe’dir. Bahçe Bitkileri (YL- DR), Bitki Koruma (YL-DR), Biyosistem Mühendisliği (YL-DR), Tarımsal Biyoteknoloji (YL-DR), Tarla Bitkileri (YL-DR), Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (YL-DR) ile Zootekni (YL-DR) Anabilim Dallarında Türkçe yüksek lisans ve doktora programlarının yanı sıra Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalında İngilizce yüksek lisans ve doktora programları da yer almaktadır (https://dbp.erciyes.edu.tr/Degree/Default.aspx?FakulteKod=150).
Eğitim planlarındaki derslerin yürütülmesinde gerekli projeksiyon cihazı ve bilgisayar ile donatılmış internet bağlantılı derslikler bulunmaktadır. Lisans eğitiminde zorunlu derslerin yanı sıra öğrencileri çalışabilecekleri farklı alanlara da hazırlamak amacıyla geniş bir yelpazede seçmeli dersler de yer almaktadır. Lisans programında başlıca Türk-i Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinden; lisansüstü programlarda ise Ortadoğu, Afrika ve Asya ülkelerinden öğrenciler gelmektedir.

Araştırma Faaliyetinin Yürütüldüğü Birimleri

Birimimize bağlı Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ile Zootekni bölümleri bünyesinde araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü araştırma ve öğrenci laboratuvarları yer almaktadır.

Bahçe Bitkileri Bölümünde; bahçe bitkileri alanında araştırmaların planlanması ve yürütülmesi amacıyla bu alanda araştırma yapan farklı disiplinlerde araştırmacılarla iş birliği yapılmaktadır. Bölüme bağlı; Moleküler Biyoloji, Pomoloji, Doku Kültürü ve Bitki Fizyolojisi Laboratuvarları bulunmaktadır.

Bitki Koruma Bölümünde; sektörün ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve donanıma sahip mezun verebilmek amacıyla bölüme bağlı Entomoloji ve Fitopatoloji Laboratuvarlarında araştırma ve eğitim faaliyetleri yürütülmektedir.

Biyosistem Mühendisliği Bölümünde; azalan doğal kaynakların tarımsal üretimde optimum şekilde nasıl kullanılabileceğinin tespit edilmesi ve gelişen teknolojiye paralel olarak tarımsal alet ve ekipmanların da geliştirilmesi amacıyla araştırmaların yürütüldüğü Tarım Makinaları ve Sulama Laboratuvarları ile Araştırma Serası mevcuttur.

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünde; tarımsal biyoteknoloji alanında araştırmaların planlanması ve yürütülmesi için diğer ilgili disiplinlerle de iş birliği içerisinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda bölümde Hayvansal, Bitkisel ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Laboratuvarları ile Araştırma Seralarında çalışmalar yürütülmektedir.

Tarla Bitkileri Bölümünde; ileri düzeyde bilimsel araştırma ve çalışma yapmak, ülkemize ve dünya tarımına yenilikler getirmek amacıyla araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü Yem Bitkileri, Endüstri Bitkileri, Doku Kültürü ve Moleküler Genetik Laboratuvarları mevcuttur. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünde; toprak ve bitki besleme alanlarında araştırmaların planlanması ve yürütülmesi amacıyla bu alanda araştırma yapan farklı disiplinlerde araştırmacılarla iş birliği yapılmaktadır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan laboratuvarımızda çiftçilerimize ve diğer kuruluşlara toprak ve sulama suyu analizi yapılarak danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bölümde Genel Toprak, Bitki Besleme, Bitki Fizyolojisi ve Enstrümental Analiz Laboratuvarları mevcuttur.

Zootekni Bölümünde; sektörün mevcut talepleri göz önünde bulundurularak hedeflenen mezun profilini oluşturabilmek ve aynı zamanda ulusal/uluslararası bilim camiasında ses getirecek bilimsel çalışmalara imza atmak amacıyla Yemler ve Hayvan Besleme, Hayvansal Fizyoloji ve Endokrinoloji, Et ve Süt Ürünleri Analizleri Laboratuvarları ile Hayvan Yetiştirme Ünitesinde araştırma faaliyetleri devam etmektedir (https://ziraat.erciyes.edu.tr/HM/Hizli-Menu/5).

Ayrıca Fakültemiz araştırma ve geliştirme faaliyetleri için; Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERÜTAM), Vektör ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERVEK), Deneysel ve Klinik Araştırmalar Merkezi (DEKAM), Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (ERNAM), Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAÇAUM), Erciyes TEKNOPARK ve Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) gibi araştırma merkezleriyle işbirliği yapmaktadır (Ek-1.1).