Ar-Ge ve Toplumsal Katkı

Birimin Araştırma Stratejisi ve Hedefleri

Ziraat Fakültesinin araştırma stratejisi ve hedefleri; Stratejik Planlama Komisyonu üyeleri tarafından 5 yılda bir hazırlanan stratejik plan doğrultusunda belirlenmektedir. Fakültemizin öncelikli araştırma stratejisi ve hedeflerinden bazıları hem kendi bölgesinde hem de ülkemizde ve dünyada tarıma ilişkin konularda niteliği geliştirmek, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel ve sosyal etkinliklerde evrensel standartları dikkate alarak bir yandan nitelikli öğrenciler yetiştirmek bir yandan da paydaşlarının gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir Ziraat Fakültesi olmaktır (https://ziraat.erciyes.edu.tr/hakkimizda/Raporlar/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/1/139).

Tarım, ülkemizin 2019-2023 hedeflerini kapsayan 11. Kalkınma planında öncelikli alanlar arasında yer almaktadır (http://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/OnbirinciKalkinmaPlani.pdf). Birimimizde 11. kalkınma planında belirtildiği gibi çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir, ülke insanının yeterli ve dengeli beslenmesinin yanı sıra arz talep dengesini gözeten üretim yapısıyla uluslararası rekabet gücünü artırmış, ileri teknolojiye dayalı, altyapı sorunlarını çözmüş, örgütlülüğü ve verimliliği yüksek, etkin bir tarım sektörünün oluşturulması başlıkları göz önünde bulundurularak araştırmalar bu yönde sürdürülmektedir. Öğretim üyelerimiz lisansüstü öğrencilerini öncelikli alanlar konusunda teşvik ederek tez çalışmalarını bu yönde yürütmeleri konusunda destek olmaktadırlar (https://www.erciyes.edu.tr/Duyuru-Haber/ERU-TUBITAK-2244-Sanayi-Doktora-Programi-Kapsaminda-Projeleri-Kabul-E/10814 ; http://www.erciyesteknopark.com/yazi/erciyes-teknoparkin-destekleriyle-gelistirilen-erciyes-universitesi-patentli-ruzgar-erozyonu-olcum-sistemi-teknoloji-olarak-abd-north-carolina-state-universitesinde-kullanilacak.html ; http://www.erciyestto.com/haber/14596/zeytinyagli-propolis-avrupa-birligi-ulkelerine-ihrac-ediliyor.html). 11. kalkınma planında tarım başlığında belirtilen “Tarımsal girdi ve ürün fiyat dalgalanmalarının izlenmesi, rekabetin korunması ve piyasa aksaklıklarının giderilmesine yönelik piyasa bilgi ve izleme sistemi oluşturulacaktır” maddesine binaen Fakülte öğretim üyelerince geliştirilen ürünlerin hem ulusal hem de uluslararası pazarda yayılım gösterebilmesi için öğretim üyelerinin çalışmaları devam etmektedir.

Fakültemiz öğretim üyeleri Üniversitemiz bünyesindeki Erciyes Teknoloji Transfer Ofisinde (ETTO) firma kurarak tarım alanında birçok konuya öncülük etmek ve çözümler üretmek için araştırmalarına devam etmektedir. Bu şekilde sadece kurum içinde değil özel sektörle de temas sağlayarak üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirme adına önemli çalışmalar yürütmektedirler. Bu kapsamda Fakültemiz öğretim elemanlarına ait 6 adet teknopark firması bulunmaktadır. (Ek 4.1). Öğretim üyelerimiz önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da diğer fakülte ve araştırma merkezleriyle birlikte, multidisipliner bir yaklaşımla araştırma faaliyetlerine devam etmektedir (http://genkok.erciyes.edu.tr/bitki-biyoteknolojisi-birimi/).


Birimin Araştırma Kaynakları

Fakültemiz mevcut güçlü öğretim elemanı kadrosu ile hem kurum içi ve dışı birçok proje yürütmeye devam etmekte hem de yeni projelere imza atmaktadır. Bazı fiziki altyapı eksikliklerinin iyileştirilmesi için de bu projeler önemli bir kaynak sağlamaktadır. Önceki yıllarda olduğu gibi ulusal ve uluslararası kamu/özel kurum ve kuruluşlar (TÜBİTAK, TAGEM vs.), ERÜ Rektörlük (BAP) ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi (ETTO) aracılığıyla projeler için kaynak temini teşvik edilmektedir (https://www.erciyes.edu.tr/Duyuru-Haber/Ziraat-Fakultesi-Ogretim-Uyesi-Dr-Selma-BUYUKKILIC-BEYZIye-TUBITAK-3/14457 ; https://avesis.erciyes.edu.tr/proje/3aee07a7-4439-4099-ae0b-3814d9c29cbe/myzus-persicae-sulzer-hemiptera-aphididaenin-farkli-biber-capsicum-spp-cesitleri-uzerindeki-bazi-biyolojik-parametrelerinin-belirlenmesi ; https://avesis.erciyes.edu.tr/proje/eb040a92-e163-4cd8-9902-446e4089c4a5/hibrid-sekerpancari-cesit-gelistirme-amacli-poligerm-tozlayici-hat-islahi ; http://www.erciyesteknopark.com/duyuru/10). İç ve dış paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam eden öğretim üyelerimiz farklı projelerle kurum dışı işbirliği çalışmalarına devam etmektedirler. Bu şekilde kurum dışı proje sayılarının arttırılması da hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Proje çıktılarının etki faktörü yüksek dergilerde yayımlanması, alanla ilgili kongre, sempozvum ve konferanslarda sunulması teşvik edilmektedir. (Ek 4.2b).


Birimin Araştırma Kadrosu

Fakültemiz öğretim elemanları alanlarında oldukça nitelikli ve öncü olmakla birlikte sayıca yeterli değildir. Alan derslerinin yürütülmesi konusunda araştırma kadromuza yeni katılan öğretim üyeleri olmasına rağmen hala her bölümde eksiklikler bulunmaktadır. Özellikle araştırma görevlisi, teknik personel ve uzman sayısının yetersizliği, beraberinde bazı aksaklıkları da getirmektedir. Fakültemizde 2019 yılı sonu itibariyle toplam 59 akademik personel bulunmaktadır (https://ziraat.erciyes.edu.tr/kadromuz/Akademik-Kadro/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/3/12). Araştırma kadrosunun yetkinliğini ölçmekte ve değerlendirmekte önemli bir parametre olan H indeksi ve etki faktörü yüksek yayın sayısı verilerine bakılmaktadır. Fakültemiz akademik personel sayısı yetersiz olmasına rağmen öğretim elemanlarımız etki faktörü yüksek dergilerde yayınlar yaparak bilimsel tanınırlıklarını artırmaktadırlar (https://avesis.erciyes.edu.tr/silicis/basarilar ; https://avesis.erciyes.edu.tr/mucinar/basarilar). Katıldıkları kongre ve sempozyumlarda tarım alanı ile ilgili çalışmalarını paylaşmakta, tarım politikalarına yön vermektedirler. İlgili bakanlıklar ve bazı STK’larla işbirliği ile karşılıklı etkileşimde bulunmaktadırlar. Fakülte bünyesindeki farklı bölüm öğretim üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Araştırma Grup toplantılarına katılarak görüşlerini beyan etmekte, Araştırma Enstitüleri ile ortak araştırma projeleri hazırlamaktadırlar (Ek 4.3aEk 4.3b).

Tarımın ve dolayısıyla toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, aynı zamanda ülke ve dünya ekonomisine katma değer sağlamak amacıyla yeni ürünler geliştiren akademisyenlerimiz bu ürünlerin uluslararası boyut kazanması ve patentlenmesi için de büyük bir çaba ve özveri göstermektedirler (Ek-4.3c ; http://www.erciyesteknopark.com/yazi/erciyes-teknoparkin-destekleriyle-gelistirilen-erciyes-universitesi-patentli-ruzgar-erozyonu-olcum-sistemi-teknoloji-olarak-abd-north-carolina-state-universitesinde-kullanilacak.html ; http://www.erciyestto.com/haber/14596/zeytinyagli-propolis-avrupa-birligi-ulkelerine-ihrac-ediliyor.html).


Birimin Araştırma Performansının izlenmesi ve İyileştirilmesi

Fakültemizin araştırma ve geliştirme hedeflerine ulaşma konusundaki değerlendirme, Üniversitemiz tarafından yönetilen ve 2019 yılı içerisinde güncellenen AVESİS yazılımı ile öğretim elemanın bireysel, bölüm, fakülte ve üniversite kapsamında ölçme ve değerlendirmesini yapan ortak veri tabanı ile izlenmektedir (https://avesis.erciyes.edu.tr/). Ayrıca her yıl hazırlanan faaliyet raporları, stratejik plan izleme ve değerlendirme raporları ile 6 aylık dönemler halinde hazırlanan birim içi değerlendirme verileri, Fakültemiz ilgili komisyonunca periyodik olarak değerlendirilmektedir (Ek 4.4a ; https://ziraat.erciyes.edu.tr/hakkimizda/Raporlar/Seyrani-Ziraat-Fakultesi/1/139). Ek olarak YÖKSİS, BAPSİS, ATOSİS ve ilgili diğer veri tabanlarıyla öğretim elemanlarının performansları izlenmektedir. Yeterli akademik çalışmaları tamamlamış olan öğretim elemanları yılsonunda akademik teşvik başvurusu yapmakta ve akademik teşvik yönetmeliğine uygun şekilde teşvikten faydalanmaktadır.

Birim bünyesinde araştırma kadrosunun yetkinliğinin geliştirilmesi ve iyileştirmesi için ulusal ve uluslararası işbirlikleri ve eğitim çalışmaları teşvik edilmektedir (Ek 4.4b ; Ek 4.4d ; https://www.erciyes.edu.tr/Duyuru-Haber/Universitemizde-%E2%80%9CTarimsal-Egitim-ve-Ogretiminin-17/9797 ; https://www.erciyes.edu.tr/Duyuru-Haber/Universitemizin-2019-2020-Akademik-Yil-Acilis-Toreni-Gerceklestirildi/14487).