Sonuç ve Değerlendirme

Fakültemizin kalite güvence sisteminin güçlendirilmesi, içselleştirilmesi ve gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüyle sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar doğrultusunda eksik, güçlü ve gelişime açık yönlerimiz tespit edilerek Fakültemiz, tüm paydaşları ile iş birliği içinde iyileştirme çalışmalarına devam etmektedir. Fakültemizde alınan önlemler, gerçekleştirilen faaliyetler sonucunda sağlanan iyileştirmeler ve ilerleme kaydedilemeyen hususlar* aşağıda belirtilmiştir.

Kalite Güvencesi Sistemi

 • Fakültemizde, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinin (TYYÇ) esasları gibi eğitim ve öğretimle ilgili yönetmelik ve uygulamaların takip edilmesi amacıyla çalışmalar ve toplantılar düzenlenmektedir.
 • Fakültemizde görev yapan öğretim elemanlarına yönelik her yıl düzenlenmekte olan Eğiticilerin Eğitimi gibi çalıştaylar ile eğitim ve öğretim etkinliğinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.
 • Eğitim-öğretim ve kalite sistemleri ile ilgili olarak iç ve dış paydaşlarımızdan geri bildirimlerin toplanması amacıyla anket formları hazırlanmış ve sonuçlar değerlendirilerek Fakültemize dair planlamalar ve iyileştirme çalışmalarında kullanılmak üzere hazır hale getirilmiştir.
 • Fakültemiz Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararları şeffaflık sağlanması amacıyla web sitemizde yayınlanmaya başlamıştır.
 • Fakültemizin yeterli fiziki imkânı (ofis, derslik ve laboratuvar gibi) bulunmadığından dolayı eğitim ve araştırma altyapısını iyileştirme çalışmaları devam etmektedir. Buna rağmen Fakültemiz eğitim faaliyetleri ve bilimsel araştırmalarda ülkemiz Ziraat Fakülteleri arasında üst sıralarda yer almaktadır.
 • Fakültemizde laboratuvar olarak kullanılan alanlarda, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda gerekli olan altyapı iyileştirme çalışmaları yürütülmekte olup en kısa sürede laboratuvar amacı ile kullanılacak yeni binaların tesisi ve tahsisi için çalışmalar devam etmektedir.

Eğitim-Öğretim

 • Lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz öğretim elemanları ile kolay iletişim kurabilmekte danışmanlık sistemi aktif olarak uygulanmaktadır.
 • Öğrencilerin program müfredatlarında yer alan seçmeli alan içi ve alan dışı dersler ile sosyo-kültürel içerikli dersler almaları teşvik edilerek farklı alanlarda vizyon kazanmaları sağlanmaktadır.
 • Öğretim elemanları tarafından ders bilgi paketleri periyodik olarak güncellenmektedir. İç ve dış paydaşlar için memnuniyet anketleri 2019 yılında yapılan çalışmalar neticesinde Fakültemiz web sitesinde çevrimiçi olarak uygulamaya konulmuştur. Ancak Bologna süreci kapsamında AKTS iş yükü analizleri program kazanımları ve ders kazanımlarının daha etkin değerlendirilmesi için paydaşlarla anket çalışması planlanmaktadır.
 • Fakültemiz öğrencileri staj faaliyetlerini, staj komisyonunun bilgisi dâhilinde ilgili kurumlarda yapabilmektedir. Staj faaliyetleri, bölümlerin staj sorumlularınca izlenmekte ve değerlendirilmektedir.
 • Fakültemizde bölümlerimizin büyük bir kısmı tam kontenjanla eğitim-öğretim yapmaktadır.
 • Lisans öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız danışmanlığında ERÜ BAP , TÜBİTAK 2209 veya TUBİTAK 1001-1002 gibi projelerde yer alarak akademik anlamda bilgi ve tecrübe kazanmaları teşvik edilmektedir.
 • Bitirme tezi, proje hazırlama ve mesleki uygulama gibi derslerle öğrencilerin araştırma- geliştirme yetkinliği kazanmaları sağlanmaktadır.
 • Öğrencilerimiz İngilizce konuşma ve yazma becerileri konusunda yeterli olmadıkları için Erasmus ve Mevlana gibi uluslararası öğrenim ve staj hareketliliği programlarından yeterince yararlanamamaktadır.
 • Öğretim elemanı sayısı yetersizliği nedeniyle öğretim elemanı başına düşen ders ve iş yükü fazladır. Öğretim elemanı ve altyapı eksikliklerimizden dolayı Fakültemizde çift anadal/yandal programı (ÇAP/YAP) henüz bulunmamaktadır.
 • Fakültemize ait yeterli ofis, derslik ve laboratuvar bir arada bulunduğu bir bina olmadığı için öğrencilerimizin aidiyet duygusu gelişmemektedir.
 • Fakültemize tahsis edilen binada alt yapı yetersiz olduğu için öğrencilerimize kütüphane, bilgisayar odası ve dinlenme alanları gibi sosyo-kültürel açıdan yeterince imkân sağlanamamaktadır.
 • Üniversitemiz mezun öğrenci portalı aktif olmadığından mezunlarımızla iletişim konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı

 • Seyrani Ziraat Fakültesinde, farklı kaynaklardan elde edilen finans desteği ile yürütülen çok sayıda AR-GE projesiyle, gerek üreticilere, gerekse tüketicilere hitap eden çeşitli çıktılar elde edilmektedir.
 • Öğretim elemanlarımız, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında, yer aldıkları bu projeler ile toplumun birçok kesimini ilgilendiren patent, faydalı model ve tescilli çeşitler geliştirmektedir. Bu çalışmalar, çeşitli ödülleri de beraberinde getirmektedir.
 • Fakültemizin mevcut altyapısının son derece kısıtlı oluşu, özellikle AR-GE faaliyetlerinde kullanılan binanın elverişsizliği, ofis ve dersliklere uzaklığı, başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm personelin performansını ve motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir. Mezunlarımız için mezun anketi çalışmaları ve sanal ortamda mezun portalı oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

Yönetim Sistemi

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesiyle Fakültemizde Stratejik Yönetim Anlayışı benimsenmiştir. İdari teşkilat şemasında da belirtildiği gibi yönetim ve idari süreçler yapılandırılmıştır.
 • Fakültemizde her yıl düzenlenen; Faaliyet, Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme ile Birim İç Değerlendirme Raporlarındaki beyanlar doğrultusunda kalite iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
 • 23/11/2018 tarih ve 30604 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği kapsamında Kalite Güvence Sistemi ile oluşturulan kurullar periyodik olarak toplanmaktadır.
 • Fakültemizde fiziki alt yapının yetersizliği nedeniyle Dekanlık ve bölümlerin bir arada olması idari ve akademik işlerin ayrıştırılmasında zaman zaman aksaklıklara neden olmaktadır.
 • İdari/teknik personel yetersizliği ve bölüm sekreterliklerinin olmaması nedeniyle işleyişte sıkıntılar yaşanmaktadır.
 • Araştırma Görevlisi sayısının az olması nedeniyle bölümlerde yapılan çalışma ve faaliyetlerde aksaklıklar meydana gelmekte ve bu durumun iyileştirilebilmesi için bölüm kadrolarının bu bağlamda iyileştirilmesi gerekmektedir.
 • Fakültemiz Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu kararlarının web sitemizde yayınlanmaya başlanmasıyla yönetimde şeffaflık ilkesi gözetilmektedir.
* Fakültemiz 2019 yılı resmi "Birim İç Değerlendirme Raporu" kaynak alınmıştır.