Öğrenci Konseyi Seçim Duyurusu

ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM ESASLARI

Öğrenci temsilciliği seçimleri için her Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu yönetim kurulu kararıyla bir dekan yardımcısı veya müdür yardımcısı başkanlığında üç öğretim elemanından oluşan bir seçim kurulu oluşturulur ve ilan edilir.

1. "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği" Madde 6’da belirtilen şartları sağlayan Bölüm/Program öğrenci temsilcisi adayları 13 Kasım 2020 Cuma günü saat 17:00’ye kadar başvurularını OBİSİS aracılığıyla Erciyes Üniversitesi Seçim Kuruluna yaparlar.

2. 16 Kasım 2020 Pazartesi günü adaylar Erciyes Üniversitesi Seçim Kurulu tarafından OBİSİS aracılığı ile ilan edilir ve müteakiben adaylar propaganda faaliyetlerine başlarlar. Propaganda faaliyetleri 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 22.00'de sona erer.

3. Birim seçim kurulları seçimin sağlıklı yürütülebilmesi için gerekli her türlü tedbiri alır.

4. Seçimle ilgili esaslar Üniversitemizin web sayfasında ilan yoluyla duyurulur.

5. Öğrenci Temsilcisi, ilgili Bölüm/Program öğrencilerinin kendi aralarından seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

6. Seçimler elektronik ortamda OBİSİS üzerinden gerçekleştirilir.

7. Bölüm/Program öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için 23 Kasım 2020 Pazartesi günü birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı

8. Bölüm/Programa kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dâhil) en az %60’ının, 24 Kasım 2020 Salı günü ikinci tur seçimlerde ise en az yüzde 50'sinin seçime katılması şarttır. 25 Kasım 2020 Çarşamba günü üçüncü tur seçimlerde katılım oranı şartı aranmaz.  Oylama 08.00-18.00 saatleri arasında yapılır. Her bir seçim turunun sonuçları saat 18:00 den sonra OBİSİS'te anında ilan edilir. Üniversitemiz web sayfasında seçim sonuçları ayrıca ilan edilir. 

9.   Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisinin seçilme niteliklerini kaybetmesi ya da herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere, ilgili Bölüm/Programda bir ay içerisinde aynı usulle yeni bir temsilci seçimi yapılır.

10. Bölüm/Program Öğrenci Temsilcileri Üniversite Seçim Kurulunun gözetiminde zoom platformu üzerinden 27 Kasım 2020 Cuma 17:00’ye kadar birim öğrenci temsilcisini seçer (tek bölümlü birimlerde seçilen aday birim öğrenci temsilcisi olarak görev yapar) ve sonuçlar aynı gün Rektörlüğe bildirilir.

11. Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Rektör veya Rektör Yardımcısı tarafından 30 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 13:00'de zoom platformu üzerinden toplantıya çağırılır ve bu toplantıda Öğrenci Konseyi organları seçilir.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler:

MADDE 6 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması.

Öğrenci konseyi seçim kurulu yönetim kurulu kararı için tıklayınız.

13 Haziran 2021
05 Mayıs 2021
30 Nisan 2021
07 Aralık 2020
07 Aralık 2020
26 Kasım 2020
14 Temmuz 2020
17 Haziran 2020
29 Mayıs 2020
06 Nisan 2020
31 Mart 2020
10 Mart 2020
20 Ocak 2020
22 Ekim 2019
16 Eylül 2019
27 Nisan 2017
Adres : Erciyes Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi Köşk Mahallesi Fuat Sezgin Caddesi 38030 Melikgazi/KAYSERİ
Telefon : (0 352) 437 17 90
Faks : (0 352) 437 62 09
Öğrenci İşleri : (0 352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : ziraaterciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu